کفش دوزک

ابتدا با خمیر قرمز یک دایره درست کردم و کمی فشار دادم تا صاف بشه،

قسمت پشتش رو با ابزار خط انداختم. برای سرش با خمیر مشکی یه دایره

درست کردم و قسمت جلوی سرش چسبوندم. برای چشمهاش با خمیر

سفید 2 تا بیضی درست کردم و چسبوندم و با خمیر مشکی 2 تا بیضی

کوچک تر درست کردم و به خمیر سفید چسبوندم. با خمیر قرمز یه بیضی

درست کدم و زیر چشمهاش چسبوندم. با خمیر سفید 2 تا دایره کوچک

درست کردم و دو طرف صورتش چسبوندم. برای شاخک هاش سیم رو حالت

دادم و بالای سرش فرو کردم و با رنگ روغن مشکی، رنگ کردم. با خمیر

مشکی چند تا دایره کوچک درست کردم و به بدنش چسبوندم.

 

 


/ 0 نظر / 50 بازدید