مگنت گیره دار مرغ

ابتدا با خمیر زرد رنگ برای بدنش بیضی درست کردم و با دست حالت دادم. با

خمیر زرد 2 تا اشک درست کردم و به دو طرف بدنش چسبوندم. با خمیر قرمز

رنگ 3 تا اشک درست کردم و بالای سرش چسبوندم. برای چشمهاش با

خمیر مشکی 2 تا بیضی کوچک درست کردم و چسبوندم و با خمیر سفید 2 تا

دایره ی ریز درست کردم و به خمیر مشکی چسبوندم. برای نوکش با خمیر

نارنجی یه بیضی درست کردم و با دست حالت دادم و دو طرفش رو با ابزار

سوراخ کردم و پایین چشمهاش چسبوندم . با خمیر قرمز 2 تا دایره ی کوچک

درست کردم و دو طرف نوکش چسبوندم. برای پاهاش با خمیر نارنجی 2 تا

اشک درست کردم و با ابزار حالت دادم و چسبوندم. با خمیر سفید 3 تا دایره

ی کوچک درست کردم و کف پاهاش چسبوندم. گیره کاغذ رو قسمت پایین

داخل خمیر فرو کردم . بعد از اینکه خشک شد پشتش آهن ربا چسبوندم.

 / 0 نظر / 84 بازدید