مگنت ببعی

ابتدا با خمیر سبز یه دایره درست کردم و صافش کردم. با خمیر سبز دایره

های کوچک درست کردم و به خمیری که صاف درست کردم چسبوندم. برای

صورتش با خمیر سفید یه دایره درست کردم و با دست حالت دادم و با ابزار

خط انداختم. برای چشمهاش با خمیر مشکی 2 تا دایره درست کردم و

چسبوندم و با خمیر سفید 2 تا دایره ی کوچک تر درست کردم و به خمیر

مشکی چسبوندم و صورتش را به دایره های سبز چسبوندم. برای گوش

هاش با خمیر سفید 2 تا اشک درست کردم و حالت دادم و با ابزار روش خط

انداختم و به کناره های صورتش چسبوندم. با خمیر سبز 3 تا دایره ی کوچک

درست کردم و بالای سرش چسبوندم. برای پاهاش با خمیر سفید 2 تا دایره

درست کردم و با ابزار روش خط انداختم و چسبوندم.

 


/ 0 نظر / 12 بازدید